?האם מותר לגברים לעשות מלאכה אחרי זמן הדלקת נרות

עיין כאן לכתבה העיקרית באנגלית

האם מותר לגברים לעשות מלאכה אחרי זמן הדלקת נרות?

 מותר לגברים אפילו לכתחילה לעשות מלאכה אחרי זמן הדלקת נרות עד קרוב

.לשקיעה. אכן מי שמקדים לקבל שבת בזמן הדלקת נרות-אשרי לו

הרחבה

?האם מותר לגברים לעשות מלאכה אחרי זמן הדלקת נרות

מותר לגברים אפילו לכתחילה לעשות מלאכה אחרי זמן הדלקת נרות עד זמן השקיעה ולא נמצא בשום פוסק לאסור וכך נהגו גדולי ישראל וכן מורים המורי הוראות כולל מאנ”ש ואין בזה אפילו משום מראית עין. וכדברי האגרות משה חלק א תשובה צו, שדבר זה הוא היתר מפורסם ולא צריכים לחשוש מפני אלו שיטעו בהלכה לחשוב שהוא דבר איסור. ודבר זה ידוע לכל, שנשים מקבלות שבת בהדלקת נרות ואנשים מקבלים שבת בתוספת קטן כי זמן הדלקת נרות קבוע 20 מינוטין קודם השקיעה ברוב המקומות וידוע לכולם שלגברים מותר לעשות מלאכה עד קרוב לשקיעה אם לא קיבלו שבת על עצמם. דבר זה מותר אף במקום שמוכח שרוב האנשים מקבלים תוספת שבת מוקדם בזמן הדלקת נרות כיון שרק אם רוב הקהל קיבלו שבת בעיצומו של יום על ידי תפילה בבית הכנסת יש חיוב על המיעוט גם כן לקבל שבת.[2] אכן בקבלת תוספת שבת לחוד בלי תפילה אין שום התחייבות על מיעוט הציבור. ואיך שלא יהיה, למעשה רוב הצבור אינו פוסק ממלאכה בזמן הדלקת נרות ולכן גם רוב אינו קיים במציאות. ואלו המפרסמים שאסור לעשות מלאכה לאחר זמן הדלקת נרות טועים בדבר משנה ומטעים את הרבים, וגורמים לכמה מכשולים. ולאידך גיסא, כמובן מי שמחמיר על עצמו לקבל שבת מוקדם הרי זה משובח ובודאי שיש לעודד הצבור כן, אבל בשום פנים לא לפרסם שקר שכאילו הדבר אסור ולגלות פנים בתורה שלא כהלכה. וכלעיל שמה שכתוב בשו”ע רסג סעיף יז מדובר אך ורק ברוב צבור שקבלו שבת בתוך בית הכנסת על ידי תפילת קבלת שבת ובודאי אינו כולל אם רוב הצבור קיבלו על עצם תוספת שבת לבד.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.